Στο εθνικό δίκαιο οι ανταλλαγές πληροφοριών για αποφάσεις τύπου «tax ruling»

Τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας των νέων μέτρων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» μεταξύ των φορολογικών αρχών της ΕΕ [οδηγία (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβουλίου] χαιρέτισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κλείνοντας τη σχετική υπόθεση παράβασης.

Τα κράτη-μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο τα εν λόγω μέτρα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Οι νέοι κανόνες έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην πάταξη της διασυνοριακής φοροαποφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού, η δε πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των φορολογικών αρχών της ΕΕ σχεδιάζεται να λάβει χώρα έως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.